کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍غ‍زاس‍ت‍خ‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رطان‌ خ‍ون‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍م‌ خ‍ون‍ی‌ آپ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍غ‍زاس‍ت‍خ‍وان‌
س‍ل‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍غ‍زاس‍ت‍خ‍وان‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍غ‍زاس‍ت‍خ‍وان‌ - پ‍ی‍ون‍د
 
پدیدآور:
غ‍زال‍ه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ن‍ادی‌زاده‌، داود
س‍راب‍ی‌، وی‍دا
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌ رض‍ای‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
رس‍ت‍م‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیوند مغز استخوان
منادی زاده ، داود ؛  [تهران ] انتشارات جهاد دانشگاهی - دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۸۰‬,‭‌م۷۷۵‌پ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
آنمی آپلاستیک بررسی موارد چهار ساله از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ در بیمارستان های رازی و طالقانی کرمانشاه
غزاله ، منوچهر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۰۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتیک حاد در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سالهای ۱۳۷۱-۷۳
رستمی ، صدیقه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پاتولوژی ۱۰۰ مورد لوسمی در بیمارستان طالقانی و سیر آن
جوانبخت رضایی ، شعله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علائم رادیولژیک استخوانی و مفصلی دربیماران مسلول ارجاعی به مرکزمبارزه با بیماری های ریوی از مهرماه ۱۳۷۰ تا مهرماه ۱۳۷۵
سرابی ، ویدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتیجه آسیب شناسی آسپیراسیون ها و بیوپسی های مغز استخوان انجام شده در سال های ۷۶ و ۷۵ مرکز آموزشی درمانی امام خمینی کرمانشاه و مطابقت نتایج حاصله با علائم بالینی بیماران
اسماعیلی ، مصطفی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۹۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک