کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
زاه‍دی‌ ف‍رد، س‍ارا
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ پ‍اک‌ س‍م‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی ، آلرژی ، روماتولوژی
نلسون ، والدو ؛  مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلال های آلرژیک درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روماتیسم
زاهدی فرد، سارا ؛  تهران حیان ؛ اباصالح ؛ پاک سمن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭ز۲۲ر‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آسم ( علوم پایه و بالینی )
معین ، مصطفی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌م۶۸۱آ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک