کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‍ه‍ا
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ل‍ئ‍ود، ج‍ان‌
ت‍رن‍ر، راب‍رت‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
ب‍ی‍ت‍س‌ ، ب‍ارب‍ارا
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ارن‍س‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
م‍ی‍ج‍ر، رال‍ف‌ ه‍رم‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍ن‍اب‌، وح‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ارج‍م‍ن‍د
ش‍ه‍رآب‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ح‍ی‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ چ‍ه‍ر
ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍ک‍ن‍دری‌
چ‍ه‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( قفسه صدری ( ریه - قلب )و گردش خون محیطی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( سر و گردن ، سیستم عصبی - روانی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( نشانه شناسی - طریقه گرفتن شرح حال و تشکیل پرونده )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( پوست - پستانها - شکم - دستگاه تناسلی و معاینه خانم باردار)
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( سیستم اسکلتی عضلانی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌ما‍س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( اطفال )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  ارجمند   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معاینه ریه
حسینی جناب ، وحید ؛  تهران حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ح۵۸۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی باربارا بیتز( ۱۹۹۵ )قسمت داخلی شامل :شرح حال و مصاحبه ، نشانه های بیماریها، توراکس و ریه ها، قلب و عروق ، پستان و شکم
بیتس ، باربارا ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
یکصد esaC برای دانشجویان پزشکی داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان
[تهران ] ارجمند؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ی۶۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص فیزیکی میجر
میجر، رالف هرمون ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۹۱۹‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی
بیتس ، باربارا ؛  تهران شهرآب ؛ با همکاری موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول گرفتن شرح حال و معاینه بالینی
ترنر، رابرت ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ت۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معاینه بالینی
مک لئود، جان ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌م۷۴۱‌ع‍م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی
مک لئود، جان ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌م۷۴۱‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معاینه اعصاب محیطی
اسکندری ، حسین ؛  حسین اسکندری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ف‍لا۵۲۵‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص فیزیکی بیماریهای اطفال
بارنس ، لوئیس ؛  تبریز کتابفروشی چهر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ب۱۸۸‌ت‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( پوست ، پستان ها، شکم ، دستگاه تناسلی و معاینه خانم باردار)
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( اطفال )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4