کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رطان‍ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اث‍رات‌ ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
داروه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ری‍زش‌ م‍و - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آم‍ار
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍ار
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ آف‍ات‌
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ش‍ه‌ی‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
ان‍ص‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ان‍ص‍ار، اک‍رم‌
ام‍ری‌، آل‍ن‌
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ف‍ی‍ش‍ر، دن‍ی‍س‌ ام‌.
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ف‍لاح‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌؛ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآموزی آزمایشگاهی ۱ و ۲
شیشه ییان ، بهروز ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ش۹۷۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری ویلسون
انصاری ، مصطفی ؛  همدان معاونت پژوهشی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داروها و درمان بیماریهای انگلی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛ سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز گازهای خون و روش های عملی آن
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف۸۲۶آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹۰۰‬,‭‌م۸۳۲ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کنترل آفات
همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۴۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شاخصهای توموری و کاربردهای بالینی آن
گودرزی ، محمد تقی ؛  همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۷۳۸‌ش‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علل ریزش مو و پیشگیری از آن
انصار، اکرم ؛  همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف‍لا۸۸۴‌ع‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار در تحقیقات پزشکی
فیشر، دنیس ام . ؛  همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۶‬,‭‌ف۹۶۵‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ریه قبل از عمل جراحی
انصاری ، مصطفی ؛  همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات و سخنرانیهای سمپوزیوم تازه های هپاتیت ۱۲ آذر ماه ۱۳۷۰
همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۵،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات و سخنرانیهای سمینار دو روزه دیابت
همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱ ،ش‌ ۱۵ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقالات و سخنرانیهای سمینار دو روزه بیماریهای زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۸ و ۹مهرماه ۱۳۷۱
همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۱ ،ق‌ ۱ ،ش‌ ۱۹ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشعشع و توارث انسانی
امری ، آلن ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۶۱۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار سراسری بهداشت محیط در استان همدان ۶ آبان ماه ۱۳۷۱
همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۷۱،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار سراسری دندانپزشکی
همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۳۴،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار سراسری بیماری ریه ۲۶ لغایت ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۴
همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۹۱،ج‌ ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمینار سراسری پرستاری قلب و عروق
همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۹۶،ج‌ ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران همدان ۱۳ الی ۱۵ مهرماه ۱۳۸۳
همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ر ۲، ق‌ ۳، ش‌ ۷۶۶ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک