کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍اون‍ت‌ درم‍ان‌ و دارو، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ - ای‍ران‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
داروه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍رروان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌ ش‍ج‍اع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ن‍ژاد، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ غ‍ذا و دارو
ن‍ش‍ری‍ه‌ "دارو و درم‍ان‌" از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ درم‍ان‌ و دارو، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ غ‍ذا و دارو. دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ غ‍ذا و دارو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایدز
صادقی شجاع ، حسین ؛  [تهران ] نشریه "دارو و درمان " از انتشارات حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ص۲۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست داروهای ایران
تهران معاونت درمان و دارو، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۳۸‬,‭‌ف۹۲۱‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوپه گیاهی ایران
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .معاونت غذا و دارو . کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۶۶‬,‭و۵۸۴‌ف‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سلامت عمومی ، نوآوری و حقوق مالکیت معنوی
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . معاونت غذا و دارو. دبیرخانه تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۱۵۸‌س‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اکستازی ، اطلاعات کاربردی برای گروه پزشکی
سلطانی نژاد، کامبیز ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . معاونت غذا و دارو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲/،۷۷‬,‭‌س۶۵۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک