کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا - ای‍ران‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
داروه‍ا - س‍وخ‍ت‌ و س‍از
داروش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - درم‍ان‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
م‍ور، ک‍ی‍ت‌
ب‍ل‍وم‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ف‍ری‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ن‍اظم‌، م‍ح‍م‍د
ش‍اه‍ی‍ن‌ ف‍ر، اح‍م‍د
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ج‍وزف‌، ج‍ک‌
س‍ی‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
دی‍اراع‍ت‍م‍ادی‌، ه‍رم‍ز
ه‍وگ‍و
ل‍ی‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز رولان‍د
ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ون‍در، آرت‍ور
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍س‍ن‌زاده‌ خ‍ی‍اط، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ج‍اوی‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ی‍م‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و گ‍راف‍ی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ات‍رک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
درخ‍ش‍ش‌
اس‍ف‍ن‍د؛ ک‍ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ف‍ردوس‍ی‌
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌؛ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی
بلوم ، ویلیام ؛  مشهد فردوسی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۶۷۲‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی رژیونال
جوزف ، جک ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی دستگاه عصبی مرکزی
شاهین فر، احمد ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ش۳۲۴‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکامل جنینی انسان
مور، کیت ؛  مشهد اسفند؛ کتابستان مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۲۱‬,‭‌م۸۳۲‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی
لیسون ، چارلز رولاند ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌ل۸۸۲‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ک‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سوختگیها و سلاحهای شیمیایی و مواد رادیواکتیو
سیدی ، مسعود ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌س۹۲۲‌س‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی کلیه
وندر، آرتور ؛  مشهد درخشش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۱‬,‭و۳۱۳‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی دارویی
هوگو ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭.‍ه۸۵۹‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی پزشکی گازهای شیمیائی جنگی در ایران
مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷/JI،۳‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سوختگی در اثر گرما و آتش و مسمومیت و سوختگی در اثر بمبهای شیمیائی و گازهای جنگی ( عوارض و درمان آن )
فرهودی ، محمود ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌س‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیوفارماسی و کینتیک داروها
حسن زاده خیاط، محمد ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ح۵۲۶‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی پزشکی
ناظم ، محمد ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۱۸۸‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ویروس شناسی پزشکی
مشهد نیما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۶۰‬,‭و۸۸۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی ( کلیات )
دیاراعتمادی ، هرمز ؛  مشهد بنفشه ؛ دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭د۸۷۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای مغز و اعصاب
شهبازی ، علیرضا ؛  مشهد شرکت نشر مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌ش۷۶۶‌ن‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
باکتریهای بیماری زای انسان ، میکروبیولوژی
جاوتز، ارنست ؛  مشهد اترک   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۶۵‬,‭‌ج۲۱۹‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمنی شناسی
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات و گرافیک دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9