کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - درم‍ان‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ش‍اپ‍ور
ع‍ب‍دل‍ی‌، غ‍لام‌
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ص‍م‍ص‍ام‌ ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌
آرن‍ا، ج‍ی‌.
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍رز
ش‍اه‍م‍رادی‌، ع‍زت‌ ا...
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ج‍لال‍ی‌
س‍ادات‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
ه‍وش‍م‍ن‍دوی‍ژه‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
پ‍ژوم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
رض‍ائ‍ی‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
س‍م‍اط
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ی‍اد
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ل‍م‍ه‌
س‍ی‍ب‍ا - گ‍ای‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ (ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌، ش‍رک‍ت‌ داروئ‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیت ها
تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۵۹۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیتها
پژومند، عبدالکریم ؛  یاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌پ۴۵۱‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری مسمومیت ها(اتیولوژی - تشخیص - درمان )
ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، شرکت داروئی پخش هجرت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیت ها، تشخیص و درمان مسمومیتهای داروئی ، شیمیائی ، غذائی و مسمومیتهای ناشی از گزیدگی حشرات
هوشمندویژه ، محمد ؛  تهران کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭.‍ه۸۳۴‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، مسمومیت ها
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی سمی ( گیاهان عالی و قارچها )علائم مسمومیت و درمان آنها
صمصام شریعت ، هادی ؛  اصفهان ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ص۸۴۳‌گ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، مسمومیت ها و حوادث
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
[ ABIC><سیبا ]درمان مسمومیت
آرنا، جی . ؛  سیبا - گایگی ایران (شرکت سهامی خاص )   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭آ۴۲۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیتهای شیمیائی و میکربی ، شامل :سموم شیمیائی جنگی - عوامل بیولوژیکی - علائم و عوارض روانی - مشکلات درمانی و بهداشتی - خرابکاری در آب شهر
کلانتری ، امیرحسین ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌ک۶۲۷‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت با گازهای شیمیائی ، تشخیص و درمان
جلالی ؛  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌ج۵۲۴‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سوختگی در اثر گرما و آتش و مسمومیت و سوختگی در اثر بمبهای شیمیائی و گازهای جنگی ( عوارض و درمان آن )
فرهودی ، محمود ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌س‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل مختلف مسمومیت های اطفال در مرکز آموزشی درمانی شهید فهمیده در طی سه سال ( ۱۳۷۱-۷۳)
شاهمرادی ، عزت ا... ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی مسمومیت در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال های ۱۳۷۲ و۱۳۷۳
کریمی ، شاپور ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :مسمومیت ها
ساداتیان ، اصغر ؛  سماط   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌س۱۳۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات G.B.A مسمومین بستری شده دربیمارستان امام خمینی ( ره )در سه ماهه اول سال ۱۳۷۷
ملکیان ، فریبرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۰۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد مسمومیت در اطفال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید فهیمده از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۶
رضائی ، فرزاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان :مسمومیت ها
پژومند، عبدالکریم ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌پ۴۵۱‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت منتهی به فوت در سال ۱۳۷۸ در مرکز پزشکی قانونی کرمانشاه
اسفندیاری ، شهین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۶۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی انواع مسمومیت در بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره )
عبدلی ، غلام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۹۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :مسمومیت ها
ساداتیان ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی و انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌س۱۳۹‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2