کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍ذر -ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
ع‍ب‍دل‍ی‌، غ‍لام‌
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ق‍دس‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍رز
ش‍اه‍م‍رادی‌، ع‍زت‌ ا...
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ف‍رج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ه‍ن‍ری‌، ج‍ی‌ .ای‌.
ج‍لال‍ی‌
س‍ادات‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
ه‍وش‍م‍ن‍دوی‍ژه‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ژوم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
رض‍ائ‍ی‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
س‍م‍اط
ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر؛ آرت‍ی‍ن‌ طب‌
چ‍ه‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا؛ گ‍ل‍ب‍ان‌
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ی‍اد
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ل‍م‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌، ش‍رک‍ت‌ داروئ‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیت ها
تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۵۹۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیتها
پژومند، عبدالکریم ؛  یاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌پ۴۵۱‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری مسمومیت ها(اتیولوژی - تشخیص - درمان )
ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، شرکت داروئی پخش هجرت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیت ها، تشخیص و درمان مسمومیتهای داروئی ، شیمیائی ، غذائی و مسمومیتهای ناشی از گزیدگی حشرات
هوشمندویژه ، محمد ؛  تهران کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭.‍ه۸۳۴‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، مسمومیت ها
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، مسمومیت ها و حوادث
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیتهای شیمیائی و میکربی ، شامل :سموم شیمیائی جنگی - عوامل بیولوژیکی - علائم و عوارض روانی - مشکلات درمانی و بهداشتی - خرابکاری در آب شهر
کلانتری ، امیرحسین ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌ک۶۲۷‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت با گازهای شیمیائی ، تشخیص و درمان
جلالی ؛  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌ج۵۲۴‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل مختلف مسمومیت های اطفال در مرکز آموزشی درمانی شهید فهمیده در طی سه سال ( ۱۳۷۱-۷۳)
شاهمرادی ، عزت ا... ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :مسمومیت ها
ساداتیان ، اصغر ؛  سماط   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌س۱۳۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات G.B.A مسمومین بستری شده دربیمارستان امام خمینی ( ره )در سه ماهه اول سال ۱۳۷۷
ملکیان ، فریبرز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۰۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد مسمومیت در اطفال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید فهیمده از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۶
رضائی ، فرزاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان :مسمومیت ها
پژومند، عبدالکریم ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌پ۴۵۱‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت منتهی به فوت در سال ۱۳۷۸ در مرکز پزشکی قانونی کرمانشاه
اسفندیاری ، شهین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۶۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی انواع مسمومیت در بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره )
عبدلی ، غلام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۹۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :مسمومیت ها
ساداتیان ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی و انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌س۱۳۹‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی مصرف مواد مخدر در بیماران کاندید جراحی الکتیو بستری در مراکز آموزشی درمانی طالقانی و امام خمینی کرمانشاه در سه ماهه اول سال ۱۳۸۱
فرجی ، عبدالرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۱۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان مسمومیتها :راهنمای مورد استفاده برای پزشکان و کارکنان شاغل در بخشهای بهداشتی - درمانی
هنری ، جی .ای . ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭-‍ه۷۳۹د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]مسمومیت
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران مرکز نشر پاشا؛ گلبان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی بالینی و مسمومیت ها، تشخیص و درمان
تقدسی نژاد، فخرالدین ؛  تهران علوم کامپیوتر؛ آرتین طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۶۳۸‌س‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2