کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر؛ خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
دس‍ت‌ غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر؛ خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقد آثار صادق هدایت
دست غیب ، عبدالعلی ؛  تهران ؛ شیراز مرکز نشر سپهر؛ خانه کتاب   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک