کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ روان‌ ج‍ن‍س‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
زب‍ان‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌
ج‍م‍ج‍م‍ه‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا - ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ع‍ادل‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ک‍اری‍ر، ال‍ی‍ور
ارده‍ال‍ی‌، ص‍درال‍دی‍ن‌
ب‍ول‍ر، ف‍ران‍س‍وا
م‍ل‍وی‍ن‌، داروت‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
وه‍اب‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
س‍ام‍اری‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌
ف‍روح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ل‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آل‍ب‍رت‌
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ه‍ری‍س‌، راب‍رت‌ ب‍لای‍ن‌
ش‍وون‌، رم‍ی‌
دان‍ی‍ال‌ زاده‌، آل‍ب‍رت‌
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
استخوان بندی سر و صورت
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۰۵‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سر و گردن و اعصاب مغزی ، کالبدشناسی انسانی
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تندآموز کالبدشناسی توصیفی
فروحی ، علی ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف۵۸۵‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی
دانیال زاده ، آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۲۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
لنینگر، آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ل۶۸۸‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی
امامی ، حسین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۷۶۷‌ج‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی موازنه اسید و باز
وهابزاده ، عبدالوهاب ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۰۵‬,‭و۸۲۵‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی دستگاه عصبی خودکار محیطی
کاریر، الیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵/،۷۶‬,‭‌ک۱۶۱د‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی عملی
آل محمد، محمدمهدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭آ۷۵۸‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد درون ریز،( فیزیوپاتولوژی ، علائم ، تشخیص و درمان )
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با ایمنی شناسی برای دانشجویان پزشکی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭آ۵۶۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی شبکه ای
هریس ، رابرت بلاین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های یادگیری
هیلگارد، ارنست روپیکوت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اختلال در عمل جنسی ناشی از اختلالهای عصبی
بولر، فرانسوا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرآمدها :کودکان تیزهوش
شوون ، رمی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی عملی راهنمای بررسی گویشها
سامارین ، ویلیام ؛  ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
در آمدی به روان شناسی
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها
اردهالی ، صدرالدین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۳۸۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی روده
ملوین ، داروتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌م۷۶۵‌ت‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7