کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
پ‍رس‍ت‍اری‌ زای‍م‍ان‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ی‍ت‍را
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ام‍ی‍ری‌، م‍ری‍م‌
دل‍گ‍ش‍ا، زه‍را
م‍ی‍ر لاش‍اری‌، ژی‍لا
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ورک‍ل‍ن‌، ت‍رزه‌ م‌.
اس‍ت‍ری‍ت‌، ب‍ارب‍ارا ر.
ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
ه‍ادی‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌، زه‍را
ه‍ال‍ی‍دی‌، ه‍ن‍ری‌
ک‍ن‍ر، ک‍ارل‌
ض‍ی‍غ‍م‍ی‌، رب‍اب‍ه‌
ف‍داک‍ار س‍وق‍ه‌، ک‍ل‍ث‍وم‌
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
ده‍س‍را
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
چ‍ه‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ش‍ه‍رآب‌
آن‍اطب‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ب‍ش‍ری‌
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادر و کودک
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌ح۷۸۱‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری کودکان به منظور آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت آزمون فینال و کارشناسی ارشد" همراه با تحلیل پاسخها"
تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری از کودکان
عبدالعلیان ، معصومه ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آئین پرورش نوزادان و کودکان
قریب ، رضا ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ق۶۱۵آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از نوزادان آسیب پذیر و در خطر
ویلی ، لوسیل ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭و۹۵۱‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پرستاری بالینی :مراقبت از نوزاد
کنر، کارل ؛  اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌ک۷۴۲ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادر و کودک
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌ح۷۸۱۱‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری مادر و نوزاد
استریت ، باربارا ر. ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۴۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
دلگشا، زهرا ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭د۶۴۹‌پ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری کودکان :کودک بیمار
میر لاشاری ، ژیلا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌م۹۵۸‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های ویژه نوزادان
هالیدی ، هنری ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۶۶‬,‭‍ه۳۴۱‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
ذوالفقاری ، میترا ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭ذ۶۴‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات خونی کودکان
فداکار سوقه ، کلثوم ؛  رشت دهسرا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۳۱۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های ویژه پرستاری نوزادان [U.C.I.N ان .آی .سی .یو]
هادیان شیرازی ، زهرا ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۶۶‬,‭-‍ه۱۶۷‌م‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
ذوالفقاری ، میترا ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭ذ۶۴‌پ‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
ضیغمی ، ربابه ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌ض۹۵‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نوزادان
امیری ، مریم ؛  تهران موسسه فرهنگی دیباگران تهران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌ن‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان [ )UCIN( ان .آی .سی .یو]
ورکلن ، ترزه م . ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۶۶‬,‭و۵۴۸‌ک‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کوریکولوم اصلی ، پرستاری مراقبت های ویژه ی نوزادان [ )UCIN( ان آی .سی .یو]
ورکلن ، ترزه م . ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۶۶‬,‭و ۵۴۸‌ک‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان [ )UCIN( ان .آی .سی .یو]
ورکلن ، ترزه م . ؛  تهران آناطب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۶۶‬,‭و۵۴۸د‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2