کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ وع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍رن‍وک‍چ‍ی‌، ت‍اپ‍ت‍ی‍چ‌ ای‍ر
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌
ری‍دل‌، ج‍ان‍ت‌ ت‍ی‌ .ای‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
لاک‍م‍ن‌
ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
گ‍ورل‍ن‍د، ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و
ی‍ام‍ح‍م‍دی‌، زه‍را
م‍وس‍وی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ال‍س‍ادات‌
ه‍ن‍درس‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
دوک‍اس‌، ب‍ورل‍ی‌ وای‍ت‍ر
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
آزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍ه‍رون‍د
ش‍ه‍رآب‌
ال‍ف‌. ج‍ل‍ی‍ل‍ون‍ده‍م‍ت‍ی‌؛ ف‌. ی‍گ‍ان‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادر و کودک
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌ح۷۸۱‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری کودکان به منظور آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت آزمون فینال و کارشناسی ارشد" همراه با تحلیل پاسخها"
تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص پرستاری و برنامه ریزی مراقبت پرستاری
برنوکچی ، تاپتیچ ایر ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۸۳‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری U.C.C اختلالات عروق کرونر و اصول مراقبتهای ویژه قلبی
[تهران ] آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های طبی و جراحی دستگاه تولید مثل
مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌م۴۳۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبت از بیمار، نگرشی جامع بر پرستاری
دوکاس ، بورلی وایتر ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭د۷۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و مامایی برای پرستاران
گورلند، جی .دبلیو ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۷۸۲‌ب‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول اولیه مراقبت های پرستاری
هندرسن ، ویرجینیا ؛  ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۱‬,‭.‍ه۷۱۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری ( همراه با ۵۰۰پرسش و پاسخ )
ریدل ، جانت تی .ایی ؛  [تهران ] الف . جلیلوندهمتی ؛ ف . یگانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭ر۹۴۷‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای ویژه قلبی UCC ، پرستاری از بیماران قلبی
یامحمدی ، زهرا ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۲/۵‬,‭‌ی۲۶‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری از کودکان
عبدالعلیان ، معصومه ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای پرستاری ، نگرشی برمراقبتهای پرستاری دربخش اورژانس
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آئین پرورش نوزادان و کودکان
قریب ، رضا ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ق۶۱۵آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های پرستاری بالینی
موسوی ، ملیحه السادات ؛  شهرآب   ،
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌م۸۴۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای ویژه در سی سی یو
لاکمن ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ل۲۱۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از نوزادان آسیب پذیر و در خطر
ویلی ، لوسیل ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭و۹۵۱‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پرستاری بالینی
موسوی ، ملیحه السادات ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۸‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در بخش مراقبتهای قلبی UCC
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی شهروند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش UCC ، UCI و دیالیز(بر طبق سر فصل واحد درسی مراقبت پرستاری ویژه دانشجویان پرستاری )
عسگری ، محمد رضا ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ع۶۲۳‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :اصول و روشهای توانبخشی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8