کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
ت‍غ‍دی‍ه‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌
 
پدیدآور:
ج‍زای‍ری‌، ف‍ت‍ان‍ه‌
ک‍ی‍ا، ف‍روغ‌
ف‍رزادف‍ر، ف‍رش‍اد
گ‍ل‍ب‍ان‌
م‍ارل‍و، داروت‍ی‌
اس‍ت‍وپ‍ارد، م‍ی‍ری‍م‌
ل‍ی‍ف‍ر، گ‍ل‍وری‍ا
م‍ارل‍و، دوروت‍ی‌ آر.
م‍ج‍ت‍ب‍ای‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ف‍ی‍ض‌، ج‍واد
ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
وزی‍ری‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
ع‍ش‍ق‍پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
پ‍رن‍و، ل‍وران‍س‌
م‍ه‍ری‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍زام‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دف‍ت‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ه‍ر
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روزب‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍م‍گ‍ام‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری کودکان مارلو
مارلو، داروتی ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌م۱۳۳‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری کودکان به منظور آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت آزمون فینال و کارشناسی ارشد" همراه با تحلیل پاسخها"
تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مادران ، مادر آگاه ...کودک سالم
جزایری ، فتانه ؛  [تهران ] دفتر هماهنگی برنامه های آموزش بهداشت ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌ج۳۹۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
مهری ، فرخنده ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌م۸۸۶‌پ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت زن و کودک
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭و۵۹۱‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید در باره بیماریهای کودکان خود بدانیم
گلبان ؛  [تهران ] انتشارات همگام   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۴۹۶آ‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آئین پرورش نوزادان و کودکان
قریب ، رضا ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ق۶۱۵آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری کودکان مارلو
مارلو، دوروتی آر. ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌م۱۳۳‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
مهری ، فرخنده ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌م۸۸۶‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و مراقبت از نوزادان و کودکان :راهنمای عملی والدین در ایمنی و تشخیص و درمان بیماریهای کودکان به ترتیب حروف الفبا از" الف "تا" ی "
استوپارد، میریم ؛  [هرمزگان ] مزامیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۸۹‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرزندی که می پرورم :دنیای شیرین بچه داری ، تغذیه و پرورش و نگهداری کودک از تولد تا پنجسالگی
پرنو، لورانس ؛  تهران انتشارات روزبهان   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی بهداشت خانواده
فرزادفر، فرشاد ؛  سنندج دانشگاه علوم پزشکی کردستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴۸۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کودک سالم
تهران موسسه فرهنگی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ک۷۹۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و مراقبت نوزاد و کودک
عشقپور، مجتبی ؛  کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ع۶۳۳‌ب‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بچه داری
کیا، فروغ ؛ 
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ک۹۱۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه ، پرستاری و پرورش کودک شیرخوار
مجتبایی ، اسدالله ؛  تهران چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۰‬,‭‌م۲۶۴‌ت‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
من و کودک من :راهنمای مادر برای بهداشت و سلامت خود و تغذیه پرورش و تربیت کودک
فیض ، جواد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ف۹۶۶‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مادر و بچه
ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۱۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روش ها در پرستاری اطفال
لیفر، گلوریا ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌ل۸۸۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کودک بیمار
تهران موسسه فرهنگی نور دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ک۷۹۱‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3