کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
رش‍د - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍وزاد ک‍م‌ وزن‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد - راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍وپ‍ارد، م‍ی‍ری‍م‌
گ‍ادری‍ج‌، ت‍ری‍س‍ی‌
ف‍روغ‍ی‌، ش‍ع‍اع‌
م‍ردان‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ف‍ی‍ض‌، ج‍واد
ه‍ال‍ن‍د، ک‍ت‍ی‌
ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
ه‍ادس‍ن‌، دب‍ل‍ی‍و .آلان‌
ع‍ش‍ق‍پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ک‍ارل‍س‍ن‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
پ‍رن‍و، ل‍وران‍س‌
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ پ‍اک‌ س‍م‍ن‌
آم‍ون‌
م‍زام‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ای‍ده‌
چ‍ه‍ر
ج‍ان‍زاده‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
م‍ول‍وی‌
[ان‍ت‍ش‍ارات‌ ات‍رک‌]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روزب‍ه‍ان‌
م‍درس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۹[ >نه ]ماه انتظار، آبستنی و مراقبتهای قبل و بعد از زایمان ، مواظبت نوزاد و راههای جلوگیری از حاملگی همراه با ۸۷ تصویر رنگی و مشکی
فروغی ، شعاع ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۶۱۶‌ن‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقدی نوبر :مراقبتهای نوزادان
هادسن ، دبلیو .آلان ؛  مشهد [انتشارات اترک ]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭.‍ه۱۵۲‌ن‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آئین پرورش نوزادان و کودکان
قریب ، رضا ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ق۶۱۵آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نوزاد سالم ، دانستنیهای لازم در باره نوزادان
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌پ۴۳۵‌ن‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از نوزادان آسیب پذیر و در خطر
ویلی ، لوسیل ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭و۹۵۱‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۹[ >نه ]ماه انتظار :آبستنی و مراقبت های قبل و بعد از زایمان ، مواظبت نوزاد و راههای جلوگیری از حاملگی
فروغی ، شعاع ؛  تهران مولوی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۶۱۶‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و مراقبت از نوزادان و کودکان :راهنمای عملی والدین در ایمنی و تشخیص و درمان بیماریهای کودکان به ترتیب حروف الفبا از" الف "تا" ی "
استوپارد، میریم ؛  [هرمزگان ] مزامیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۸۹‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرزندی که می پرورم :دنیای شیرین بچه داری ، تغذیه و پرورش و نگهداری کودک از تولد تا پنجسالگی
پرنو، لورانس ؛  تهران انتشارات روزبهان   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید زنان باردار بدانند
انتشارات ایده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭آ۸۴۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و مراقبت نوزاد و کودک
عشقپور، مجتبی ؛  کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ع۶۳۳‌ب‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
من و کودک من :راهنمای مادر برای بهداشت و سلامت خود و تغذیه پرورش و تربیت کودک
فیض ، جواد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ف۹۶۶‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نوزاد تا سه ماهگی
جانزاده   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ن۷۷۷‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری از نوزاد و نوزاد نارس
عبدالعلیان ، معصومه ؛  تهران آمون   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/ ،۱۵۷‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منتظر فرزندی هستم
پرنو، لورانس ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌پ۳۶۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مادر :مجموعه دانستنیها درباره بهداشت و طرز تغذیه شیرخواران
پریور، علی ؛  تهران مدرس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌پ۴۳۵ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول ثبات نوزادان :راهنمای آموزشی
کارلسن ، کریستین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ک۱۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل بستری نوزادان کم وزن در بخش نوزادان بیمارستان رازی کرمانشاه در سال ۱۳۸۰
مردانی ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پیش و پس از تولد
تهران حیان ؛ اباصالح ؛ پاک سمن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۴۳۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای چگونگی رشد کودک از شش تا دوازده ماهگی
گادریج ، تریسی ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭‌گ۱۲۷ر‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای چگونگی رشد کودک از تولد تا شش ماهگی
هالند، کتی ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭-‍ه۳۳۶ر‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2