کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
م‍دی‍ران‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍چ‍ل‌، ت‍رن‍س‌
ب‍ارن‍ارد، چ‍س‍ت‍ر اروی‍ن‍گ‌
ری‍اح‍ی‌، آذر
داورپ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ک‍ون‍ت‍ز، ه‍رول‍د
ب‍ووی‌، آن‍ج‍لا
ض‍ی‍اظری‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ت‍وم‍ی‌، آن‌ م‍اری‍ن‍ر
ک‍وای‍م‍ان‌، ج‍ان‌
ق‍اب‍ل‍ج‍و، م‍ن‍ی‍ژه‌
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍ری‍س‌، راب‍رت‌ ب‍لای‍ن‌
م‍ک‌ ک‍ن‍ل‌، ج‍ان‌ اچ‌.
رض‍ائ‍ی‌، رض‍ا
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ت‍ی‍ل‍ور، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ن‍س‍ل‍و
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اب‍وری‍ح‍ان‌
م‍رک‍زاس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌، ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ش‍ه‍رآب‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی شبکه ای
هریس ، رابرت بلاین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وظیفه های مدیران
بارنارد، چستر اروینگ ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
کونتز، هرولد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای دولتی درسهایی از تجارب معاصر کشورهای اروپایی
کوایمان ، جان ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش ارزیابی مدیریت
مک کنل ، جان اچ . ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت علمی
تیلور، فردریک وینسلو ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاله هایی در باره مدیریت
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور کارکنان ( اداره امور استخدامی و منابع انسانی )
کاظمی ، بابک ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت ( در مدیریت و مالکیت )
طوسی ، محمد علی ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت پرستاری
تومی ، آن مارینر ؛  [تهران ] شهرآب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۵‬,‭‌ت۸۸۱ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مهارتهای مدیریت در خدمات پرستاری
قابلجو، منیژه ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۲۰‬,‭‌ق۱۱۳‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نظامهای حقوق و دستمزد
بووی ، آنجلا ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در سازمانها :مقدمه ای بر رفتار کارکنان در سازمان
میچل ، ترنس ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مدارک پزشکی
داورپناه ، احمد ؛  تهران انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭د۳۱۵‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آزمایشگاه ( پزشکی و بهداشتی )
ضیاظریفی ، ابوالحسن ؛  تهران انتشارات ابوریحان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۵۵‬,‭‌ض۶۶‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفی و مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی
رضائی ، رضا ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۵۳‬,‭ر۵۷۴‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات
ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مرکز اسناد و مدارک ؛  تهران مرکزاسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خدمات پرستاری
ریاحی ، آذر ؛  مشهد شهیدی پور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۵‬,‭ر۹۱۴‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شبکه های کامپیوتری
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب ، علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9