کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍داره‍ا
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
داده‌ ه‍ای‌ پ‍ژش‍ک‍ی‌
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
داده‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌
ب‍الاغ‍ف‍اری‌، آزی‍ت‍ا
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
داورپ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
م‍ق‍دس‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ت‍راب‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
ح‍اج‍وی‌، اب‍اذر
ش‍اه‍م‍رادی‌، ل‍ی‍لا
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ل‍ی‍گ‍ل‍ب‍ن‍دی‌، ک‍ب‍ری‌
وی‍گ‍ر، ک‍ارن‌ ا.
ری‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍دل‍ه‍اک‌، م‍روات‌
ق‍اض‍ی‌ س‍ع‍ی‍دی‌، م‍رج‍ان‌
ک‍ی‍م‍ی‍اف‍ر، خ‍ل‍ی‍ل‌
ف‍رس‍اد ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ه‍ال‍ع‌
ص‍ف‍دری‌، رض‍ا
آری‍ان‍ا، ع‍ف‍ت‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍ار و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌؛ [دان‍ش‍ی‍اران‌ ای‍ران‌]
ن‍ش‍ر آوای‌ م‍س‍ی‍ح‌
رس‍ول‌، س‍ب‍ح‍ان‌
ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ح‍ی‍دری‌
واژه‌ پ‍رداز
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
س‍ال‍م‍ی‌
م‍ی‍رم‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مدارک پزشکی
داورپناه ، احمد ؛  تهران انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭د۳۱۵‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
در آمدی بر شناخت مدارک پزشکی
باطنی ، محمدرضا ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ب۲۲۹د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فضا و تجهیزات بایگانی پزشکی
بالاغفاری ، آزیتا ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ب۲۵۶‌ف‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدارک پزشکی ( ۳ )و( ۴[ )سه و چهار]
حاجوی ، اباذر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ح۱۶۱‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مدارک پزشکی
بیگدلی ، شعله ؛  تهران سالمی   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۳‬,‭‌ب۹۵۷و‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اصول بایگانی مدارک پزشکی
آریانا، عفت ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭آ۴۴۴ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرونده الکترونیک سلامت
ترابی ، ماشاالله ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ت۴۲۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرونده الکترونیکی سلامت ، مفاهیم ، استانداردها و راهکار توسعه
ریاضی ، حسین ؛  [تهران ] وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی . مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ؛ [دانشیاران ایران ]   ، [۱۳۸۶]
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭ر۹۲۴‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرونده الکترونیک سلامت :ساختار، محتوا و ارزیابی
احمدی ، مریم ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مدارک پزشکی
کیمیافر، خلیل ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۹۶۹د‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع دکتری تخصصص رشته های مدیریت اطلاعات بهداشتی ، مدیکال انفورماتیک ، و بیوانفورماتیک
شاهمرادی ، لیلا ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ش۲۸۵د‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات بهداشتی
ابدلهاک ، مروات ؛  تهران واژه پرداز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ف‍لا۱۲۶‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
قاضی سعیدی ، مرجان ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۲۶‬,‭‌ق۲۵۷‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سیستم های اطلاعات مراقبت بهداشتی ( راهکار علمی برای مدیران مراقبت بهداشتی )
ویگر، کارن ا. ؛  نهران رسول ، سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭و۹۲۲‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت مدارک پزشکی
علیگلبندی ، کبری ؛  ساری نشر آوای مسیح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ع۸۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
قاضی سعیدی ، مرجان ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ق۲۵۷‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم پرونده الکترونیک سلامت ، استانداردها، داده های سلامت
صفدری ، رضا ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ص۶۹۴‌س‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
داده پردازی بهداشتی
مقدسی ، حمید ؛  تهران واژه پرداز   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌م۷۲۲د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت
فرساد حبیبی ، هالع ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف۵۱۹د‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
انفورماتیک سلامت
تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ف‍لا۸۸۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2