کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍ودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ا
رج‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۰-۱۳۱۲ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍اه‍ن‍ر، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۶۰-۱۳۱۲ - پ‍ی‍ام‌ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ی‍دخ‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکتب گرائی و گرایشهای انحرافی
محمودی ، مرتضی ؛  تهران انتشارات رسالت قلم   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شهید دکتر باهنر الگوی مقاومت
واحد فرهنگی بنیاد شهید ؛  واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شهید رجائی اسوه ء صبر و استقامت
بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آموزش [ PX swodniW ویندوز ایکس پی ]به دانش آموزان
بیدختی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی چگونه به فرزندان خود[tenretni اینترنت ]بیاموزید
بیدختی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک