کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍ودان‌، آزی‍ت‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
م‍ح‍م‍ودان‌، آزی‍ت‍ا
ری‍اح‍ی‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی آزمایشهای تشخیصی پزشکی
ریاحی ، حسام الدین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی راستان ؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭ر۹۱۴ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی آزمایشهای تشخیصی پزشکی
ریاحی ، حسام الدین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭ر۹۱۴ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده رادیولوژی تشخیصی آرمسترانگ ( ۱۹۹۸)
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی آزمایشهای تشخیصی پزشکی
ریاحی ، حسام الدین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭ر۹۱۴ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی آزمایشهای تشخیصی پزشکی [ C.F.P(.(پی .اف .سی ].
ریاحی ، حسام الدین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭ر۹۱۴ر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زنان و زایمان :مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، براساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
محمودان ، آزیتا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۵۹ز‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک