کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ح‍م‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍ارت‌ - آداب‌ و رس‍وم‌
ق‍رآن‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
پ‍زش‍ک‍ی‌
ق‍رآن‌ - ق‍رائ‍ت‌
س‍ل‍م‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌،- ۳۶ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ق‍ل‍ب‌ - اح‍ادی‍ث‌
 
پدیدآور:
وب‍س‍ت‍ر، ج‍ی‍ن‌
روزب‍ه‌، رض‍ا
م‍وس‍وی‌، ک‍اظم‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، ب‍درال‍دی‍ن‌
ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
م‌. ن‍ی‍ک‍زاد. آ. م‍ح‍م‍دی‌
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍دی‌
م‍ح‍م‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بابا لنگ دراز
وبستر، جین ؛  شیراز محمدی   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش آسان در تعلیم قرآن
روزبه ، رضا ؛  تهران کانون انتشارات محمدی   ، [۱۳۵۱]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نخستین مسلمان ایرانی روزبه یا سلمان محمدی
نصیری ، بدرالدین ؛  تهران کانون انتشارات محمدی   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عربی آسان
موسوی ، کاظم ؛  محمدی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دانشکده های داروسازی ایران رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات
تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۲، ق‌ ۳، ش‌ ۷۸۱ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دانشکده های دندانپزشکی ایران
تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۲، ق‌ ۳، ش‌ ۷۸۲ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قرآن و آداب تلاوت آن
فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ؛  تهران محمدی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شگفتیهای دل
فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ؛  تهران محمدی   ، ۱۳۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آداب مسافرت و زیارت ائمه اطهار( ع :)در عراق و ایران
فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ؛  تهران محمدی   ، ۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بانک اطلاعات جامع دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی ایران
تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۳،ش‌ ۹۹۲ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی مقایسه ای و معرفی الگوهای برتر در دانشکده های پزشکی ایران در مقطع پزشکی عمومی ، نوبت سوم رتبه بندی دانشکده های پزشکی کشور۱۳۸۶
تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۳،ش‌ ۹۹۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحصیل پزشکی در ایران
تهران م . نیکزاد. آ. محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭۲۹۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک