کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍م‍ج‍م‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد
ت‍ورک‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ی‍وس‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ژی‍ن‍و
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
م‍ح‍م‍دی‌، ج‍واد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استخوان بندی سر و صورت
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۰۵‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه در جراحی
تورک ، فیلیپ ؛  [تهران ] مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ت۸۱۸آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی
اسنل ، ریچارد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۸آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سر و گردن و اعصاب مغزی ، کالبدشناسی انسانی
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سیستم عصبی مرکزی
محمدی ، یوسف ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه پاکت روانپزشکی بالینی کاپلان و سادوک ۲۰۰۱
کاپلان ، هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد بستری شده و عوامل موثر بر مرگ و میر آنها در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا(ع )کرمانشاه طی سال های ۱۳۸۹-۹۲
محمدی ، جواد%پورحسام ، یوسف ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۶۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات ۲ - فنیل 1H - - بنزو ]ed] ایزوکینولین - ۱ ، ۳ )2H( -دیون به عنوان القاء کننده های آپوپتوزیس با اثرات احتمالی ضد سرطان
یوسف بیگی ، ژینو ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۹۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک