کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ام‍ای‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ زای‍م‍ان‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍س‍ون‌، راب‍رت‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ب‍ورژوا، ج‍ان‌
ون‍ت‍ور، ل‍وی‍س‌
ب‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ت‍ری‍ت‌، ب‍ارب‍ارا ر.
ج‍ول‍ی‍ان‌، ت‍ام‍س‌
م‍ح‍م‍ودان‌، آزی‍ت‍ا
پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ی‌ .و.
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
س‍ادات‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
پ‍رن‍ول‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
خ‍س‍روی‌، گ‍وه‍ر
دن‍ف‍ورث‌، دی‍وی‍د
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ی‌ .و
س‍اک‍الا، ال‍م‍ار
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
گ‍ل‍ب‍ان‌؛ آری‍ان‌ طب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ اح‍م‍دی‌
اش‍ارت‌
م‍طب‍وع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ری‍اد
ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰۰[ >هزاروپانصد ]تست زنان و مامایی ( ۱۹۹۲ )از ویلسون ، ویلیامز، راهنمای شرکت در امتحانات رزیدنتی ، پره انترنی کارشناسی ارشد مامایی ، امتحانات فینال کارشناسی مامایی
ویلسون ، رابرت ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۴۲‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :زنان ، مامایی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵ز‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات بورد پزشکی ، خلاصه مامایی و زنان
پرنول ، مارتین ؛  نشریاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌پ۳۶۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه کتاب مامایی ویلیامز
ویلیامز، جی .و ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۵۳ر‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای زنان و مامایی " فیزیولوژی حاملگی " "لایبر و زایمان طبیعی "
ونتور، لویس ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۷۶۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۱۶۸۴[>هزار ششصد و هشتاد و چهار ]پرسش چهار گزینه ای با پاسخ ، راهنمای مطالعه مامایی و بارداری ویلیامز( پیش آزمونها)۱۹۹۶
ویلیامز، جی .و. ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۵۳‍ه‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترینهای زنان و مامایی ، همراه با :سوالات پره انترنی و دستیاری سالهای ۷۶-۶۱ با پاسخ تشریحی و ذکر رفرنس ، مروری بر بیماریهای زنان و مامائی
پناهی ، محمد ؛  تهران نشر طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌پ۵۴۱‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰۰[ >هزاروپانصد ]تست زنان و مامایی ( ۱۹۹۲)
جولیان ، تامس ؛  [تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌ج۸۷۳‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول مامایی
بک ، ویلیام ؛  تهران گلبان ؛ آریان طب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۵۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
[S .R .B><بی .آر .اس ]مامایی و زنان
ساکالا، المار ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌س۱۸۷‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زنان و زایمان :مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، براساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
محمودان ، آزیتا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۵۹ز‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زنان و زایمان :بر اساس کتاب دنفورث ۹۹ : مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭د۷۱۹ز‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زنان و مامایی ( :خلاصه دنفورث ۱۹۹۹ ) چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار
دنفورث ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹ز‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<۸۴۰[ >هشتصد و چهل ]پرسش با پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی ارشد مامایی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‍ه‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ های اساسی در مامایی
بورژوا، جان ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭‌ب۷۶۳‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<۶۰۰[>ششصد ]سوال امتحانات ارتقاء پره بورد و بورد زنان سالهای ۷۷ و ۷۸ با پاسخ تشریحی
خسروی ، گوهر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌خ۵۵۱‌ش‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری مادر و نوزاد
استریت ، باربارا ر. ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۴۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پره انترنی - دستیاری
ساداتیان ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌س۱۳۹‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]زنان ، دنفورث ۲۰۰۸[ دوهزار و هشت ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی ، هنری احمدی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک