کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ام‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ام‍ای‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ش‍وک‌ ع‍ف‍ون‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍ام‍ای‍ی‌ - آم‍وزش‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
ک‍اوان‍اخ‌، دن‍ی‍س‌
وی‍ل‍س‍ون‌، راب‍رت‌
اس‍ع‍دی‌، ای‍رج‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ن‍ی‍س‍وان‍در، ک‌ .آر
ه‍ی‍ک‍م‍ن‌، م‍وری‍ن‌ ای‌.
وای‍ن‌، رال‍ف‌ ام‌
م‍درس‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍وارز، ری‍چ‍ارد اچ‌.
گ‍ورل‍ن‍د، ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و
وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌
ه‍ک‍ر، ن‍وی‍ل‌
پ‍رن‍ول‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
ن‍ی‍س‍وان‍در، ک‍ن‍ت‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ی‌ .و
دچ‍رن‍ی‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
س‍ت‍ادان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اش‍ارت‌
م‍طب‍وع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ری‍اد
اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و م‍دارس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :کارنت زنان و مامایی
دچرنی ، آلن ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭د۳۸۹‌چ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰۰[ >هزاروپانصد ]تست زنان و مامایی ( ۱۹۹۲ )از ویلسون ، ویلیامز، راهنمای شرکت در امتحانات رزیدنتی ، پره انترنی کارشناسی ارشد مامایی ، امتحانات فینال کارشناسی مامایی
ویلسون ، رابرت ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۴۲‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مصور دانستنیهای مامایی برای استفاده ماماهای روستائی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛  [تهران ] اداره کل بهداشت خانواده و مدارس   ،
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۵۸۴‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه درسی تربیت ماما روستائی
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، اداره کل بهداشت خانواده و مدارس ؛  ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۵۸۴‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ، اجرای مراقبتهای معمول در درمانگاههای پره ناتال
مدرس ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۲‬,‭‌م۴۱۲ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مامایی و بیماریهای زنان
هکر، نویل ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭.‍ه۵۹۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :زنان ، مامایی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵ز‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۴۲‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۴۲‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مامایی ، تشخیص و درمان
نیسواندر، کنت ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۹۱۸‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شوک عفونی در بیماریهای زنان و مامایی
کاواناخ ، دنیس ؛  تهران دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۴۰‬,‭‌ک۳۲۳‌ش‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و مامایی برای پرستاران
گورلند، جی .دبلیو ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۷۸۲‌ب‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات بورد پزشکی ، خلاصه مامایی و زنان
پرنول ، مارتین ؛  نشریاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌پ۳۶۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
اصفهان ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۱۶۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه کتاب مامایی ویلیامز
ویلیامز، جی .و ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۵۳ر‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و مامایی دوره بالینی
واین ، رالف ام ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭و۳۷۴‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مامایی ، تشخیص و درمان
نیسواندر، ک .آر ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۹۱۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های مامایی
شوارز، ریچارد اچ . ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مامایی ، برای کارآموزان بالینی زنان و مامایی
اسعدی ، ایرج ؛  [تهران ] ستادانقلاب فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵۱۵ر‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مامایی
هیکمن ، مورین ای . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭.‍ه۹۵۵‌م‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7