کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ل‍ن‍ج‍وان‌؛ چ‍اپ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ - وب‍لاگ‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داران‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌ف‍رد، داود
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍رد، داود
 
ناشر:
ل‍ن‍ج‍وان‌؛ چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار؛ ل‍ن‍ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کامپیوتر از مبانی تا اینترنت
محمدی فرد، داود ؛  تهران لنجوان ؛ چاپار   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای
محمدی فرد، داود ؛  تهران چاپار؛ لنجوان   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وبلاگ برای کتابداران و اطلاع رسانان
محمدی فرد، داود ؛  تهران لنجوان ؛ چاپار   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای کتابداران و اطلاع رسانان
محمدی فرد، داود ؛  تهران چاپار؛ لنجوان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ابزارها و مهارتهای جستجو در وب
محمدی فرد، داود ؛  تهران لنجوان ؛ چاپار   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای
محمدی فرد، داود ؛  تهران چاپار؛ لنجوان   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال و مجازی
محمدی فرد، داود ؛  تهران چاپار؛ لنجوان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک