کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : لاک‍م‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د - پ‍رس‍ت‍اری‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍رون‍ر،ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
لاک‍م‍ن‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌
ن‍وردان‍ش‌
ف‍رداب‍ه‌
ح‍ی‍دری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ارزن‍ده‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کبد، سیستم صفراوی و پانکراس
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ل۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست ، سوختگی و جراحی پلاستیک
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ل۲۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای گوارش
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ل۲۱۸‌گ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای غدد متابولیکی
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۲۱۸‌غ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری اختلالات آب و الکترولیت
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۲۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در بیماری های تنفسی
لاکمن ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ل۲۱۹‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای ویژه در سی سی یو
لاکمن ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ل۲۱۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اقدامات و اصول اساسی :پرستاری داخلی - جراحی لاکمن
لاکمن ، جون ؛  تهران ارزنده   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ل۲۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی
لاکمن ، جون ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ل۲۱۸د‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پرستاری (داخلی جراحی )
برونر،لیلیان شولتیس ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۹۷‌م‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پرستاری (داخلی جراحی )
برونر،لیلیان شولتیس ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۹۷‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک