کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : لان‍گ‍م‍ن‌، ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
رم‍زی‌، داوود
لان‍گ‍م‍ن‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ روش‍ن‌
گ‍ل‍ب‍ان‌
ن‍وردان‍ش‌؛ آری‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
چ‍ه‍ر
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ش‍ه‍رآب‌
خ‍س‍روی‌؛ س‍ب‍ح‍ان‌
ن‍وردان‍ش‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی
لانگمن ، جان ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی لانگمن ، به ضمیمه سئوالات جنین شناسی - امتحانات جامع علوم پایه
لانگمن ، جان ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران اندیشه روشن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۵‌ج‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی ( گزیده جنین شناسی لانگمن ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار)]
رمزی ، داوود ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭ر۶۹۹‌ج‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا؛ کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران گلبان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران خسروی ؛ سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی
رمزی ، داوود ؛  تهران نوردانش ؛ آرین پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭ر۶۹۹‌ج‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران خسروی ؛ سبحان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۱۰[ دو هزار و ده ]
لانگمن ، جان ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رویانشناسی لانگمن ۲۰۱۵[ دوهزارو پانزده]
لانگمن ، جان ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۱۵
لانگمن ، جان ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۱۹
لانگمن ، جان ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2