کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ل‍ع‍ه‌ ن‍وی‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
س‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ه‍ر ن‍ژاد، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ق‍ل‍ع‍ه‌ ن‍وی‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
 
ناشر:
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ح‍ی‍دری‌
ن‍ور دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
گهر نژاد، جمال الدین ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌گ۸۶۳‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرولوژی و ایمنولوژی کاربردی همراه با اصول و تفسیر آزمایش ها
تهران نور دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۷۰‬,‭‌س۵۱۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلس انگل شناسی پزشکی
قلعه نویی ، بهنام ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۱۷‬,‭‌ق۷۳۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرولوژی و ایمنولوژی کاربردی همراه با اصول و تفسیر آزمایش ها
تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۷۰‬,‭‌س۵۱۵‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک