کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ل‍ب‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - درم‍ان‌
ق‍ل‍ب‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍ز، آرن‍ول‍د
ن‍ی‍ری‌، ش‍ه‍ری‍ار
ب‍رن‌، راب‍رت‌
ک‍لاب‍ون‍د ، ری‍ج‍ارد ای‌.
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍گ‍ی‍و، م‍ای‍ک‍ل‌
م‍وه‍رم‍ن‌، دی‍وی‍د ای‌
ص‍درع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اس‍لام‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ای‍ران‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
س‍وره‌ ت‍م‍اش‍ا
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ام‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
چ‍ه‍ر
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
س‍روش‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی قلب و گردش خون
برن ، رابرت ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۲‬,‭‌ب۴۷۶‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی قلب و عروق
موهرمن ، دیوید ای ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۲‬,‭‌م۸۵۴‌ف‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی قلب :تفسیر[ GCE ای .سی .جی ]
کاتز، آرنولد ؛  تهران پیشگامان توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تفسیر و فیزیولوژی الکتروکاردیوگرافی
نیری ، شهریار ؛  کاشان سوره تماشا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۸۹۵‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قلب و عروق ، تنفس ، فعالیت ورزشی ، بارویگردی به بیماران قلبی
سگیو، مایکل ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۶۶‬,‭‌س۶۱۸‌ق‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق
کلابوند ، ریجارد ای . ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۲‬,‭‌ک۶۱۳‌م‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی الکتروفیزیولوژی قلب
اسلامی ، مسعود ؛  تهران ایران بهداشت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۸‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی و فیزیولوژی بیماریهای قلب و عروق
معتمدی ، محمدرضا ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۲‬,‭‌م۶۵۹‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتروفیزیولوژی آریتمی های قلبی
صدرعاملی ، محمدعلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۲‬,‭‌ص۴۹۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک