کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رخ‍رگ‌ ری‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ازو - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ی‍ن‍ه‌، ن‍اه‍ی‍د
م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌ م‍ب‍ارک‍ه‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ی‍ائ‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ی‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
پ‍رن‍دی‍ن‌، خ‍ی‍رال‍ه‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پنوموتوراکس
کیائی ، جمال ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
کمپلیکاسیونهای زودرس ترومای قفسه سینه ( بررسی یکصد مورد بستری دربیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال ۱۳۶۹)
موسوی نسب مبارکه ، مرتضی ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع انواع مختلف تروماهای قفسه صدری دربیماران مراجعه کننده به مرکزآموزشی - درمانی پورسینای رشت از ابتدای سال ۷۱ تا پایان شهریورماه ۷۲
جهانشاهی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تومورهای جدارقفسه سینه در م .آ .د .بیمارستانهای امام خمینی و طالقانی طی سالهای ۱۳۷۳-۷۴
کیانی ، جهانبخش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خصوصیات دامنه طبیعی عروق ریه با استفاده از رادیوگرافی قفسه صدری درافراد ۲۰-۴۰ ساله به ظاهر سالم از نظر قلبی - ریوی مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه درسال ۱۳۷۴-۷۵
استینه ، ناهید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۰۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دو ساله نتایج عمل جراحی سندرم توراسیک اوت لت در بخش جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( ۱۳۷۳-۱۳۷۵)
پرندین ، خیراله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک