کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ال‍ف‌. ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای همه :مناسب برای یک دوره آموزش عمومی کامپیوتر
قراخانی بهار، اکبر ؛  [تهران ] الف . قراخانی بهار   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک