کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ارون‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آری‍ت‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ق‍ل‍ب‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍ل‍ور، ج‍ورج‌ ج‍س‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، پ‍روی‍ز
ت‍ی‍ل‍ر، م‍ال‍ک‍ول‍م‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
چ‍ان‍گ‌، ادوارد ک‌.
ق‍ارون‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌؛ س‍م‍اط
ف‍رداب‍ه‌
م‌. ق‍ارون‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ام‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای قلب و عروق
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای قلب
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی باربارا بیتز( ۱۹۹۵ )قسمت داخلی شامل :شرح حال و مصاحبه ، نشانه های بیماریها، توراکس و ریه ها، قلب و عروق ، پستان و شکم
بیتس ، باربارا ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای ایمونولوژیک قلب و عروق
قارونی ، منوچهر ؛  [تهران ] م . قارونی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭‌ق۱۶۴‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای ایسکمیک قلب
قارونی ، منوچهر ؛  تهران ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭‌ق۱۶۴‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اطلس الکتروکاردیوگرافی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی
قارونی ، منوچهر ؛  [تهران ] ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ق۱۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلس الکتروکاردیوگرافی با شرح و تفسیر کلینیکی علائم
قارونی ، منوچهر ؛  [تهران ] سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ق۱۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قلب
قارونی ، منوچهر ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭‌ق۱۶۴‌ق‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰[ ecaC>دویست کیس ]الکتروکاردیوگرافی
چانگ ، ادوارد ک . ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ نشر طبیب ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی سامه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۳۰‬,‭‌چ۱۹د‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰[ >صدو پنجاه ]تمرین الکتروکاردیوگرافی
تیلور، جورج جسی ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۹۶۵‌ص‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماری های قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۱[ دو هزار و یک ]، بیماری های قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل :بیماری های قلب و عروق
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی
قارونی ، منوچهر ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ق۱۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش های گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۸‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭د۵۵۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر الکتروکاردیوگرافیک آریتمی ها
حسینی ، پرویز ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ح۵۷۷‌ت‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل :بیماری های قلب و عروق
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سماط   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه ۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تنها کتاب [GKE ای .کی .جی ].که نیاز دارید
تیلر، مالکولم ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۹۶۲‌ت‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3