کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍ل‍ب‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ خ‍ودک‍ار - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وران‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ج‍ک‍س‍ون‌، ش‍ی‍لا
ب‍رن‌، راب‍رت‌
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
دی‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌ رون‍ال‍د ال‍س‍ن‌
ه‍وروب‍ی‍ن‌، د .اف‌۰
وه‍اب‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
گ‍ری‍س‍ه‍ای‍م‍ر، اس‍ت‍ر م‍ود
س‍ن‍دگ‍ل‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍وش‍م‍ن‍دوی‍ژه‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ری‍ن‌، ج‍ی‌ .اچ‌.
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ری‍ن‌، ج‍ان‌ ه‍رب‍رت‌
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ی‍ب‍د
ع‌. وه‍اب‍زاده‌
ح‌. طه‍م‍اس‍ب‌ پ‍ور
اش‍ارت‌؛ ح‌ طه‍م‍اس‍ب‌ پ‍ور
ج‍ع‍ف‍ری‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
م‍ی‍ر [گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌]
م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌
ذوق‍ی‌
ن‍ی‍م‍ا؛ ت‍ب‍ری‍ز
پ‍ی‍ام‌
ب‍ه‍ج‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان ( رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری )
دین ، مایکل رونالد السن ؛  تهران اشارت ؛ ح طهماسب پور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح و فیزیولوژی برای پرستاران
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مرکز پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی و فیزیولوژی برای پرستاران
نورانی ، مهدی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ن۷۱۵‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران
جکسون ، شیلا ؛  جهاد دانشگاهی اهواز   ،
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ج۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان ( رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری )
دین ، مایکل رونالد السن ؛  تهران ح . طهماسب پور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲۲‌ف‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، ارزیابی جامع سیستم های بدن مشتمل بر آناتومی ، فیزیولوژی ، علائم و شکایات بیمار در بیماریهای شایع ، تست های تشخیصی لازم
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی و فیزیولوژی دانشگاهی ویژه علوم پزشکی :پزشکی ، پرستاری ، مامایی ، دندانپزشکی ، داروسازی علوم آزمایشگاهی ، زیست شناسی
هوشمندویژه ، محمد ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭.‍ه۸۳۴‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی تجربی انسان
وهابزاده ، عبدالوهاب ؛  تهران ع . وهابزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭و۸۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اساس فیزیولوژی بالینی
گرین ، جان هربرت ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیات فیزیولوژی پزشکی
گانونگ ، ویلیام ؛  چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی انسان
گریسهایمر، استر مود ؛  تهران پیام   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۳۹۶‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی قلب و گردش خون
برن ، رابرت ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۲‬,‭‌ب۴۷۶‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی انسانی
سندگل ، حسین ؛  یزد دانشگاه آزاد اسلامی میبد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌س۷۷۳‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی بدن انسان ۱۹۸۹
گایتون ، آرتور ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ئی بر فیزیولوژی انسانی
گرین ، جی .اچ . ؛  نیما؛ تبریز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌م‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستم اعصاب خودکار، آناتومی ، فیزیولوژی ، فارماکولوژی
خاقانی ، علی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌س‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی و مبانی کنترل
هوروبین ، د .اف ۰ ؛  میر [گوتنبرگ ]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۴‬,‭.‍ه۸۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9