کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ای‍رج‌
آی‍ت‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سرولوژی هپاتیت B و C در اهداء کنندگان خون در کرمانشاه بین سال های ۷۳ الی ۷۶
فیروزآبادی ، ایرج ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های کلیه ، هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]و سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار]
آیتی فیروزآبادی ، محمد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭آ۹۵۷‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل :بیماری های کلیه
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م ‌ک‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سسیل :بیماریهای کلیه
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک