کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌
ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - روش‍ه‍ا - اطل‍س‌ه‍ا
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
داروه‍ا - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
روزن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌
راد، م‍ص‍طف‍ی‌
گ‍ی‍ت‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ن‍ی‍ک‌ روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌
پ‍رول‌، ج‍ی‍ن‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ارش‍د، م‍ری‍م‌
ی‍زدی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍ده‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
آروی‍ج‌
خ‍س‍روی‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ی‍زد
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ای‍ران‌ ارش‍اد
ح‍ی‍دری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ن‍ور دان‍ش‌
ح‍ک‍ی‍م‌ ه‍ی‍دج‍ی‌
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد؛ س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری فوریت ها
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی روشهای پرستاری در تصادفات و اورژانس
ایران ارشاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۷‬,‭‌ف‍لا۵۸۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای پرستاری ، نگرشی برمراقبتهای پرستاری دربخش اورژانس
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، بیماریهای عفونی اورژانسها
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستار و اورژانس
ارشد، مریم ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ف‍لا۴۱۳‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری عفونی و فوریت ها
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷۱‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای پرستاری :نگرشی بر مراقبتهای پرستاری در بخش اورژانس
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های حاد پزشکی با رویکردهای پرستاری
هریسون ، ریچارد ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد؛ سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۵۵۶‌ف‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع فوریت های پرستاری
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹۴۵‌ک‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های پرستاری :بر اساس سر فصل شورای عالی برنامه ریزی
راد، مصطفی ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭ر۱۴۸‌ف‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در سوانح و حوادث غیرمترقبه
تهران آرویج   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش های پرستاری اورژانس
پرول ، جین ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کلیات پرستاری فوریت ها
گیتی ، افسانه ؛  تهران حکیم هیدجی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌گ۸۷۷‌ک‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ترجمه و تلخیص دانشنامه طب اورژانس ،کاردینال ، روزن ۲۰۱۸
روزن ، پیتر ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭ر۸۱۴‌م‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع فوریت های پرستاری
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹۴۵‌ک‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ترالی اورژانس :بر اساس دفتر ارزشیابی ، ضوابط و استانداردهای درمانی
یزدی مقدم ، حمیده ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۹‬,‭‌ی۵۲ر‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کمک های اولیه و اورژانس برای پرستاران
تهران ؛ یزد خسروی ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمت بهداشتی درمانی یزد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ک۷۱۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک