کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ - ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
خ‍وان‍ان‍وی‍س‍ی‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍س‌ از اس‍لام‌ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
ف‍ارس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ه‍ا - ق‍رن‌۱۴
م‍ق‍ال‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
طال‍ب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
م‍وی‍دث‍اب‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ازرون‍ی‌، اح‍م‍د
ه‍وث‌، ادوارد
ش‍ری‍ع‍ت‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ه‍وث‌، ادوارد ج‍ان‍اول‌
اس‍ت‍اپ‍ل‍ت‍ون‌، پ‍ل‌
م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
دی‌، راب‍رت‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
م‍اح‍وزی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍طائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ت‍ک‍وی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آم‍وزش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
طاق‌ب‍س‍ت‍ان‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍اطی‍ر
اس‍اطی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور. دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
[تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش و سخنوری
طالبی ، حسن ؛  تهران آموزشگاه عالی بهداشت   ، [۱۳۵۰]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فن نگارش یا راهنمای انشا
محجوب ، محمد جعفر ؛  اندیشه   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ویرایش ( بااصلاحات و تجدید نظر کلی )
یاحقی ، محمد جعفر ؛  مشهد موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمینه بحث در باره آیین نگارش
شریعت ، محمد جواد ؛  [تهران ] انتشارات اساطیر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نگارش و نشر مقالات علوم پزشکی ؛ چگونه یک مقاله پزشکی را بنویسیم و آن را منتشر کنیم
هوث ، ادوارد ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۳۴۵‬,‭.‍ه۷۷۶‌ش‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و ویرایش " ۱و۲"
حسینی کازرونی ، احمد ؛  بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و نامه های تاریخی :از اوائل دوره های اسلامی تا اواخر عهد شاه اسمعیل صفوی
مویدثابتی ، علی ؛  تهران کتابخانه طهوری   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی نگارش و انتشار گزارشهای علمی
دی ، رابرت ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درمکتب استاد :از برنامه های رادیو ایران شامل مباحثی درباره ی درست گفتن ، درست نوشتن و درست خواندن
نفیسی ، سعید ؛  تهران موسسه مطبوعاتی عطائی   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
غلط ننویسیم :فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نجفی ، ابوالحسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگارش و ویرایش
سمیعی ، احمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگارش مقالات پژوهشی
استاپلتون ، پل ؛  کرمانشاه طاق بستان ؛ دانشگاه رازی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی نگارش و انتشارات مقالات در علوم پزشکی
هوث ، ادوارد جاناول ؛  ارومیه تکوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۳۴۵‬,‭-‍ه۷۷۶‌چ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ویرایش =gnitide fo launaM
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سنجش خوانایی نوشته های فارسی :خوانانویسی برای کودکان ، نوسوادان و نوجوانان
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش علمی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور. دبیرخانه   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده نظم و نثر فارسی ، یا، فارسی و نگارش
ماحوزی ، مهدی ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه اجرایی و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلی رشته های علوم پزشکی ( دانشجویان ، دستیاران ، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای )
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان گیلان .معاونت پژوهشی .کمیته بازبینی و تدوین آیین نامه پایان نامه های تحصیلی ؛  رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان گیلان . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۴‬,‭د۲۵۲آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2