کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍لاح‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍لاح‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز گازهای خون و روش های عملی آن
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف۸۲۶آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجربیاتی از بیماران یک متخصص داخلی
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف۸۲۶‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجربیاتی از بیماران یک متخصص داخلی
همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۵۰،ج‌ ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک