کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ری‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
ای‍م‍ن‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ع‍ب‍اس‌، اب‍ول‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍و س‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و گ‍راف‍ی‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمنی شناسی
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات و گرافیک دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آلرژی و بیماریهای خود ایمنی ، گزارش سمپوزیوم
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۱‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیگار یا سلامتی ، انتخاب با شماست
سازمان بهداشت جهانی ؛  انتشارات سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۳۷‬,‭‌س۱۵۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آلرژیهای بینی
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۶۹۳آ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی بیماریهای روماتیسمی و خود ایمنی
فرید حسینی ، رضا ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف۶۹۳‌پ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
عباس ، ابول ؛  تهران مو سسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۶۸‬,‭‌ع۲۷۵‌ف‍لا‌س‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی :درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‌ک‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ۲۰۱۵[ دو هزار و پانزده ]
عباس ، ابول ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۶۸‬,‭‌ع۲۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ۲۰۱۸[ دو هزار و هجده ]
عباس ، ابول ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۶۸‬,‭‌ع۲۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک