کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍ت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ن‍وت‍اش‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ورک‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی هاریسون ( بانضمام اورژانسهای روانپزشکی کاپلان )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیمارستان جان هاپکینز، اصول تشخیص و درمان بیماریهای کودکان هاریت ، دوزهای دارویی ، هماهنگ شده با داروهای ژنریک ایران
هریت ؛  فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی
بورکیت ، جورج ؛  [تهران ] نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  نشر فروغ اندیشه   ،
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر اصول جراحی
تهران فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۴۸۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۱۲۰۰[ >هزارودویست ]پرسش و پاسخ تشریحی از اصول جراحی بورکیت
تهران نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭-‍ه۵۶۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برش های جراحی
یعقوبی نوتاش ، علی ؛  تهران نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۵۹‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک