کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ه‍ن‍ر - دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
م‍راج‍ع‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍غ‍ز -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍واب‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ - ای‍ران‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ات‍ح‍اد، ه‍وش‍ن‍گ‌
ک‍م‍ب‍ل‌، ف‍ران‍ک‌
پ‍ارس‍ای‍ار، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ب‍ل‍ی‍ک‌ م‍ور، ک‍ال‍ی‍ن‌
اوزوال‍د، ای‍ان‌
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی :دارای هشتاد هزار لغت و اصطلاح و مثل در زبان انگلیسی و معنی های فارسی آنها و سی هزار جمله و عبارت برای نمونه و توضیح نکات دستوری
حییم ، سلیمان ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
[تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک حییم انگلیسی - فارسی ، دارای مهمترین و متداولترین لغات و اصطلاحاتی ...
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فارسی - انگلیسی ، دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و...
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یک جلدی انگلیسی - فارسی دارای مهمترین و متداولترین لغات وعبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها(درحدود ۶۰۰۰۰لغت )
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خواب
اوزوالد، ایان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۸‬,‭‌ف‍لا۹۲۸‌خ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مغز و رفتار :زیست شناسی در زندگی روزمره
کمبل ، فرانک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭‌ک۶۹۶‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی شناخت خدمات و کتابهای مرجع
مرادی ، نورالله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی :دارای مهم ترین و متداول ترین لغات و عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها( در حدود ۶۰/۰۰۰ لغت )
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و کار ذهن
بلیک مور، کالین ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر :فارسی - انگلیسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف هنر( نقاشی ، پیکره سازی ، گرافیک )
پاکباز، روئین ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشگران معاصر ایران
اتحاد، هوشنگ ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
سلطانی ، پوری ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زبان و تفکر :مجموعه مقالات زبانشناسی
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی جیبی
تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر :فرانسه - فارسی
پارسایار، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2