کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌ ، ک‍ام‍ران‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ طب‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
جراحی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ج‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چشم گوش و حلق و بینی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌چ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی [ OHW دبلیو .اچ .او ]آمار حیاتی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غدد و متابولیسم مسمومیت و طب سالمندان ( هاریسون ۲۰۰۱ و سسیل ۲۰۰۱)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌غ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارتوپدی و شکستگی ( آدامز۲۰۰۱[ ) دوهزارویک ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قلب و عروق بیماریهای ریه ( هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزارویک ]و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزارویک ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ق‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گوارش و کبد خون و انکولوژی ( هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزارویک ]و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزارویک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جراحی ( شوارتز۹۹)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ج‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی و بیماریهای استخوان ، کلیه ( هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزار و یک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی ( آرمسترانگ و تاوراس )
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ با همکاری موسسه فرهنگی احمدی ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عفونی ( هاریسون و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزار و یک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ با همکاری موسسه فرهنگی احمدی ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ع‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اطفال
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی ( آکسفورد۹۹)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چشم پزشکی (ووگان ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار)]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌چ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خون و انکولوژی ( سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار ]و ۷[ هفت ]مبحث تکمیلی از هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌خ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی ( سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار ]و ۵[ پنج ]مبحث تکمیلی از هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قلب و عروق ( سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار ]و ۸[ هشت ]مبحث تکمیلی از هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۲۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ق‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عفونی ( هاریسون و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزار و یک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ع‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطفال (:اسنشیال نلسون ۲۰۰۲ +۲[دو هزار و دو بعلاوه دو ]مبحث تکمیلی جهت امتحان دستیاری )
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قلب و عروق ( هاریسون و سسیل )
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۲۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ق‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4