کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رس‍ائ‍ی‌، داری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(م‍ت‍وس‍طه‌)
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ج‍اوا(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۸
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ات‍ن‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌
ه‍ان‍ی‌ ک‍ات‌، ج‍ری‌
رام‍ل‌، دن‌
ش‍ی‍پ‍ل‍ی‌، ک‍ری‍س‌
ف‍ول‍ت‍ن‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
ک‍س‍ل‌، پ‍ل‌
ف‍رس‍ائ‍ی‌، داری‍وش‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ی‍ار؛ پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ زن‍د
اس‍ح‍اق‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ زن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ زن‍د
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از وب
شیپلی ، کریس ؛  تهران اسحاق   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و راهنمای ( مرجع )سریع ویژوال بیسیک ۵ و ۶
رامل ، دن ؛  تهران موسسه علمی - تحقیقاتی زند   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۲۰۰۰[ دو هزار]
هانی کات ، جری ؛  تهران دانشیار؛ پیک علوم   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز ۹۸ در ۲۱ روز
کسل ، پل ؛  تهران موسسه علمی ، تحقیقاتی زند   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و راهنمای سریع آفیس ۲۰۰۰[ دوهزار ]میکروسافت
تهران موسسه علمی - تحقیقاتی زند   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اپراتوری کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته
فرسائی ، داریوش ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کامپیوتر انگلیسی به فارسی همراه با تلفظ
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه علمی تحقیقاتی زند   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی زبان برنامه نویسی [ AVAJ جاوا]
ناتن ، پاتریک ؛  تهران اسحاق   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر
تهران دانشیار؛ پیک علوم   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام رایانه کار درجه ۱[ یک ]درس [89 swodniW>< ویندوز نود و هشت ]پیشرفته
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه انتشاراتی آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام رایانه کار درجه ۲[ دو ]درس [89 swodniW>< ویندوز نودوهشت ]
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه انتشاراتی آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای آزمونهای [ 89 swodniW ویندوز نود و هشت ]و[ droW SM ام .اس .ورد]
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه علمی تحقیقاتی زند   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و راهنمای سریع ویندوز ۹۸[ نود و هشت ]
فولتن ، جنیفر ؛  تهران موسسه انتشاراتی آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت
تهران دانشیار؛ پیک علوم   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام رایانه کار درجه ۲[ دو ]درس [lecxE SM>< ام .اس .اکسل ]
فرسایی ، داریوش ؛  تهران آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کامپیوتر انگلیسی به فارسی همراه با تلفظ
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه انتشاراتی آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام رایانه کار درجه ۲[ دو ]درس و پرسشهای چهار گزینه ای [ CN ان .سی ].
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه انتشاراتی آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام رایانه کار درجه ۲[ دو ]درس [tniop rewoP>< پاورپوینت ]
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه انتشاراتی آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام رایانه کار درجه ۲ درس [ drow SM ام .اس .ورد]
فرسایی ، داریوش ؛  تهران آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک