کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍رداب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍اض‍لاب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ق‍ل‍ب‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
آرس‍ی‌ والا، س‍ل‍ی‌ ژ
م‍ارش‍ال‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ق‍ارون‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
لاک‍م‍ن‌
ج‍وزف‌، ج‍ک‌
 
ناشر:
ف‍رداب‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی موضعی تنه
جوزف ، جک ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی بالینی
مارشال ، ویلیام ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۱۲۸‌ش‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قلب
قارونی ، منوچهر ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭‌ق۱۶۴‌ق‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در بیماری های تنفسی
لاکمن ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ل۲۱۹‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه فاضلاب
آرسی والا، سلی ژ ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک