کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ت‍ح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌
م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ک‍ی‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
م‍ش‍ی‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ب‍ورک‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زای‍ون‍ک‌، راب‍رت‌ ب‍ول‍س‍لاو
 
ناشر:
ف‍ت‍ح‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ت‍ح‍ی‌
ع‍ی‍س‍ی‌ ف‍ت‍ح‍ی‌؛ م‍س‍ع‍ود م‍ن‍ی‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفصل گیجگاهی فکی
خاقانی ، علی ؛  [تهران ] فتحی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی جراحی بورکیت
بورکیت ، جورج ؛  تبریز عیسی فتحی ؛ مسعود منیری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری درارتوپدی
مشیری ، روح الله ؛  انتشارات فتحی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌م۵۹۳‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی تجربی
زایونک ، رابرت بولسلاو ؛  تهران فتحی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سیستم اعصاب مرکزی انسان ( نوروآناتومی )
صادقی ، یوسف ؛  تهران فتحی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۹۶آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک