کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ - ای‍ران‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ه‍راز، س‍ع‍ی‍د
م‍ص‍ل‍ی‌ن‍ژاد، ل‍ی‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
روش‍ن‌ ک‍ت‍اب‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‍ن‌
م‍ع‍اون‍ت‌ درم‍ان‌ و دارو، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست داروهای ایران
تهران معاونت درمان و دارو، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۳۸‬,‭‌ف۹۲۱‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران فارما= amrahpnarI:درسنامه جامع داروهای رسمی ایران ۱۳۸۱[ هزار و سیصد و هشتاد و یک ]
شهراز، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۳۸‬,‭‌ش۷۸۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایران فارما :دستنامه جامع داروهای رسمی ایران ۱۳۸۵[ هزار و سیصد و هشتاد و پنج ]
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نکات کلیدی و راهنمای سریع بالینی در اطلاعات داروئی و داروهای ژنریک ایران
مصلی نژاد، لیلی ؛  تهران روشن کتاب ؛ موسسه انتشاراتی انتخاب روشن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭V/JI،۲۲‬,‭‌م۶۱۹‌ن‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایران فارما= amrahpnarI:درسنامه جامع داروهای رسمی ایران ۱۳۸۶[ هزار و سیصد و هشتاد و شش ]
شهراز، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۷۳۸‬,‭‌ش۷۸۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک