کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ف‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
رح‍ی‍م‍ی‌ن‍ژاد، س‍اع‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و کاربرد بالینی آنتی بیوتیکها
رحیمی نژاد، ساعد ؛  فارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی - معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭ر۴۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان سرپایی بیماری های کودکان :برای استفاده دانشجویان پزشکی ودستیاران کودکان
کریمی ، عبدالله ؛  فارس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۵۱۶‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فهرست الفبایی نقاط جغرافیایی استان فارس درچارچوب تقسیمات کشوری ۱۳۶۹
فارس سازمان برنامه و بودجه استان فارس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۱،ش‌ ۱۸۹،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک