کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍وارض‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ون‍دگ‍ذاری‌ وری‍ده‍ای‌ م‍رک‍زی‌
ت‍ب‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍وارض‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ - درم‍ان‌
ع‍وارض‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
چ‍ش‍م‌ - ج‍راح‍ی‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
ی‍رق‍ان‌
م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌ - ع‍وارض‌
ج‍راح‍ی‌
ب‍رآم‍ده‌ ش‍دن‌ ص‍ل‍ب‍ی‍ه‌
آب‌ م‍رواری‍د - ج‍راح‍ی‌
س‍زاری‍ن‌ - در ب‍ارداری‌
ل‍رزش‌
م‍ری‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، ب‍ه‍ار
ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ال‍ه‍ام‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌، ب‍ه‍روز
ام‍ی‍ری‌، م‍ه‍رن‍از
زاج‍ی‌، ن‍ی‍ت‍ا
ه‍وش‍م‍ن‍د م‍وی‍د، س‍ون‍ی‍ا
ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌، پ‍روی‍ز
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
م‍ی‍رپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ی‍زدان‌، ه‍ی‍ل‍دا
ب‍راوز، ن‍ورم‍ن‌ ل‍س‍ل‍ی‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ش‍ج‍اع‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور
اس‍ک‍ان‍دالاک‍ی‍س‌، ج‍ان‌ ال‍ی‍اس‌
م‍رادی‌ وف‍ا، طاه‍ره‌
رش‍ی‍دی‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ن‍وش‌
ول‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ن‍ادی‍ا
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ی‍ق‍ات‌
چ‍ه‍ر؛ م‌. آرام‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، عوارض اعمال جراحی
شوارتس ، سیمور ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۴‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علائم و نشانه های بیماریهای جراحی
براوز، نورمن لسلی ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۱۲‌ع‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای جراحی
براوز، نورمن لسلی ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۱۲‌ن‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، عوارض اعمال جراحی
شوارتز، سیمور ؛  [تهران ] چهر؛ م . آرام   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۴‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عوارض اعمال جراحی عمومی و درمان آن
کشکولی ، پرویز ؛  تهران انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۴‬,‭‌ک۵۷۶‌ع‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
یرقانهای بعد از اعمال جراحی
میرپناهی ، محمداسماعیل ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۱۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
درمان عوارض ارولوژیک بدنبال اعمال جراحی های زنان
ولیخانی ، نادیا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یکصد مورد جراحی اطفال از لحاظ سیربالینی در ۷۲ساعت اول بعد از جراحی
شجاعان ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۴۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی تب پس از عمل جراحی و عوامل موثر بر آن در بخش های جراحی بیمارستان های امام خمینی وآیت ا ...طالقانی کرمانشاه - ۳ ماهه آخر۱۳۷۵
یزدان ، هیلدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج عمل اسکلرال باکلینگ )BS( برای بیماران مبتلا به جداشدگی شبکیه )DR( درفاصله سال های ۱۳۷۴-۷۵ دربیمارستان امام خمینی کرمانشاه
رشیدی محمدی ، مهنوش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اعمال جراحی جایگزینی کولون پس از برداشتن مری و گزارش نتایج حاصله و عوارض پس از عمل در بیمارستانهای امام خمینی و طالقانی شهرستان کرمانشاه تاانتهای سال ۱۳۷۶
زاجی ، نیتا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۷۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای تجویز دو داروی مپریدین و کلونیدین در درمان لرز بعد از عمل جراحی
امیری ، مهرناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۳۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و اتیولوژی هیسترکتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سال های ۱۳۷۵-۷۸
نیرومند، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر دگزامتازون وریدی در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل در جراحی کاتاراکت
کارخانه ای ، بهروز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۰۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۷۰۷ مورد آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون انجام شده در مرکز امام علی و بررسی نتایج و عوارض احتمالی آن
عبدالملکی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۰۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عوارض آناتومیک اعمال جراحی
اسکاندالاکیس ، جان الیاس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌ع‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک تب بعد از زایمان در بیماران بستری در م .آ.د .معتضدی بدنبال سزارین در سال ۷۹
هوشمند موید، سونیا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان بروز تب بعد از عمل در بخش های جراحی مراکز آموزشی و درمانی کرمانشاه در ۶ ماه آخر۱۳۷۹
مرادی وفا، طاهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۶۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر دوز دفاسیکولاسیون داروی فلاکسیدیل درجلوگیری ازافزایش فشار داخل چشم پس از تزریق ساکسینیل کولین دربیماران اورژانس جراحی چشم
میرزایی ، خلیل ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۰۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض ارولوژیک پیوند کلیه و پیگیری میزان بقای پیوند پس از بروز عوارض ارولوژیک از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۱ در مرکز چهارمین شهید محراب کرمانشاه
نیکوکار، بهار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۰۸۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2