کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ج‍راح‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
س‍ب‍زواری‌، ن‍س‍ری‍ن‌
م‍ش‍ک‍س‍اران‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
راد، م‍ص‍طف‍ی‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
ح‍م‍زه‌ای‌، م‍ن‍ص‍ور
غ‍ف‍اری‌، س‍م‍ی‍ه‌
س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
م‍ج‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍راد ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
چ‍ه‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ح‍ک‍ی‍م‌ ه‍ی‍دج‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌؛ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ ح‍ک‍ی‍م‌ ه‍ی‍دج‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری جراحی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول اولیه کار در اطاق عمل
حمزه ای ، منصور ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۸۱۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهایی از پرستاری ارتوپدی و جراحی عمومی
مراد کردستانی ، مهین ؛  [تهران ] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌م۴۳۴ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، پرستاری جراحی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  [تهران ] نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول اولیه کار در اطاق عمل
حمزه ای ، منصور ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۸۱۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مهارتهای پرستاری در اتاق عمل و اتاق بهبودی
مشکساران ، شهین ؛  اهواز جهاد دانشگاهی اهواز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۵۷۸‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اصول کار در اتاق عمل
سبزواری ، نسرین ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۰۰‬,‭‌س۲۷۷آ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری قبل تا بعد از عمل جراحی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۴[ دوهزار و چهار]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت ]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی
لاکمن ، جون ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ل۲۱۸د‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های بالینی کار دراتاق عمل از تئوری تا عملی
مجیدی ، علی ؛  تهران بشری ؛ نشرعلوم پزشکی ؛ حکیم هیدجی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۲۸۵‌م‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ی داخلی - جراحی ، به انضمام جراحی سیستم های مختلف بدن
راد، مصطفی ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭ر۱۴۸د‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های بالینی کار دراتاق عمل از تئوری تا عملی
مجیدی ، علی ؛  تهران حکیم هیدجی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۲۸۵‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت ]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه بالینی برونر و سودارث درسنامه پرستاری داخلی - جراحی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه بالینی برونر و سودارث : درسنامه پرستاری داخلی - جراحی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی
غفاری ، سمیه ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌غ۴۴‌م‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه بالینی :پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ب۴۹۷۱د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب
ساداتی ، لیلا ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۶۲‬,‭‌س۱۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2