کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ وی‍روس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
درون‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
پ‍ورپ‍ورای‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اک‍لام‍پ‍س‍ی‌
طح‍ال‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ف‍ن‌ ت‍ان‍ی‍ل‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر -ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
رح‍م‌ ب‍رداری‌
درون‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ع‍ده‌ و روده‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ری‌
گ‍ردن‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د
م‍رگ‌ و م‍ی‍رن‍وزاد
خ‍ون‍ری‍زی‌ م‍ع‍ده‌ و روده‌
اخ‍ت‍لالات‌ م‍غ‍زی‌ ع‍روق‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ن‍ف‍روت‍ی‍ک‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ ک‍ول‍ون‌
پ‍ره‌ اک‍لام‍پ‍س‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
ذات‍ال‍ری‍ه‌ اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‍س‍ی‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍ک‍داری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ال‍ه‌م‍رادی‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ال‌
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍را
م‍ح‍م‍ودع‍رب‍ی‌، م‍ی‍ن‍وال‍س‍ادات‌
م‍رادی‌، ن‍اص‍ر
ب‍س‍ت‍ی‌، ت‍ی‍م‍ور
ص‍اح‍ب‌ ی‍اری‌، م‍ری‍م‌
س‍ل‍طان‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍ادی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
دزف‍ول‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ن‍ی‍ژه‌
وی‍س‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ج‍ف‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا
دارائ‍ی‌ن‍ی‍ا، طاه‍ره‌
ام‍ام‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
اف‍ت‍خ‍اری‌، ف‍ره‍اد
م‍ق‍ص‍ودی‌ ن‍ژاد، ع‍ادل‌
م‍رادی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ن‍ی‍ک‌ م‍رام‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ص‍ی‍ری‌، زه‍را
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی با میدازولا -فنتانیل در مقابل پروپرفول - رمی فنتانیل بر اندکس بیسپکترال )SIB( د رعمل جراحی باز بای پس عروق کرونر
مرادی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آندوسکوپیک علل خونریزی قسمت تحتانی دستگاه گوارش ( طی سال ۱۳۷۰ دربیمارستان امام خمینی کرمانشاه )
دهقان منشادی ، گیتی ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات تستهای تیروئید در بیماران دیالیزی
اله مرادی قشقایی ، فریال ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک کانسر مری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سالهای ۱۳۶۸-۶۹
مرادی ، ناصر ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون طی سه سال گدشته در بیمارستان رازی
افتخاری ، فرهاد ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی طول مدت کورتون درمانی در بیماران سندرم نفروتیک کمتر از ۶ سال
دزفولی نژاد، منیژه ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۱۰۰ مورد بیماری پره اکلامپسی - اکلامپسی از نظر علائم بالینی آزمایشگاهی و درمان در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
معتمدی ، عبدالمجید ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اتیولوژیک موارد هیسترکتومی ابدومینال در مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه در سال ۱۳۷۲
دارائی نیا، طاهره ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یکصد مورد خونریزی دستگاه گوارشی فوقانی در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
امام ، محمدمهدی ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۱۵۰ مورد خونریزی سه ماهه سوم در مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه
مقصودی نژاد، عادل ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل موثر بر میزان مرگ و میر نوزادان متولد شده در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۱
صاحب یاری ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۷۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی gASBH وآمار آن در سازمان انتقال خون کرمانشاه در خلال سه سال از سال ۱۳۶۸-۶۶
محمودعربی ، مینوالسادات ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
استروک و عوامل خطرزای موثر در بروز آن
سلطانی ، قاسم ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۲۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یک ساله اندوسکوپی ضایعات دستگاه گوارش فوقانی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال ۱۳۶۸
بستی ، تیمور ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۲۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
پنومونی استافیلوکوکسی دراطفال
بنکداری ، عبدالرحیم ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۲۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علائم کانسرکولورکتال بین سالهای ۱۳۶۵-۷۰ درکرمانشاه وبررسی نقش جراحی دردرمان آن
نیک مرام ، محمد ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مواردبیماری اکلامپسی در۶ماهه اول ۱۳۶۹ دربیمارستان معتضدی کرمانشاه
هاشمی ، سمیرا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۳۹ مورد تروماهای نافذ گردن درسال ۱۳۶۸-۶۹-۷۰ دربیمارستان طالقانی کرمانشاه
ویسی ، غلامحسین ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه ۳۰ مورداسپلنکتومی انتخابی دربیمارستان امام خمینی وآیت اله طالقانی کرمانشاه
بصیری ، زهرا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بلوکهای قلبی در ۲۰۰موردانفارکتوس حاد میوکارد درسال ۶۸ دربیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه
نجفی پور، رضا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۳۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9