کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ف‍ص‍ل‌ ب‍ی‍ن‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ص‍ب‍ه‌ - درم‍ان‌
ک‍م‌ خ‍ون‍ی‌ ف‍ق‍ر آه‍ن‌
اث‍رات‌ ت‍اب‍ش‌
س‍م‌ م‍ار - ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
س‍ی‍روز ک‍ب‍د - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ی‍رق‍ان‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ ات‍اق‌ ق‍دام‍ی‌ چ‍ش‍م‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ی‍س‍ه‌ ص‍ف‍را
دم‍ای‌ ب‍دن‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
آب‌ ب‍دن‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - درب‍ارداری‌
ه‍ی‍پ‍رت‍روف‍ی‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
درون‌ ب‍ی‍ن‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌
آب‌ س‍ی‍اه‌ - م‍ادرزادی‌
ت‍روم‍ب‍وآم‍ب‍ول‍ی‌
 
پدیدآور:
طال‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
آم‍وزگ‍اری‌، زه‍ره‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ج‍و، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
اوی‍س‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ق‍دی‍ری‍ان‌، اک‍رم‌
ال‍ه‌ پ‍ن‍اه‌، ق‍اس‍م‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، ف‍ی‍روز
م‍ی‍رپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍وس‍ن‌
م‍رادی‌ ف‍ر، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
وث‍وق‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
رض‍ائ‍ی‌، اس‍دال‍ه‌
س‍ی‍ادت‍ی‌، اش‍رف‌
آری‍ا، س‍ی‍روس‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دن‍ب‍ی‌
ول‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ن‍ادی‍ا
ه‍ژب‍ران‌، ع‍ل‍ی‌ ام‍ج‍د
دب‍اغ‍ی‌، م‍ه‍وش‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سیروز و اتیولوژی آن در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی
دباغی ، مهوش ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۱۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
یرقانهای بعد از اعمال جراحی
میرپناهی ، محمداسماعیل ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۱۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
درمان جراحی فشار خون کلیوی
سیادتی ، اشرف ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
اندیکاسیون های سقط درمانی دربیماران قلبی
جعفری ، معصومه ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۳۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
پیشگیری ازعوارض جراحی درایکترهای انسدادی
حسینی ، سوسن ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۳۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تغییرات واصلاح آب ، سدیم ، پتاسیم ، منیزیم وکلسیم پس ازاعمال جراحی
وثوقی ، پروین ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۳۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اورام ملتحمه حساسیتی
قنبری ، فیروز ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۴۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
استنوزهیپرتروفیک پیلوروبررسی ۸۳ موردبیماری درمراکزجراحی اطفال بیمارستان امیرکبیر
مرادی فر، حمیدرضا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۴۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
MEHPYHAهایفما(خونریزی دراطاق قدامی چشم )
حقیقت جو، ذبیح الله ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط بعضی از نوروترانسمیترها )ABAG( با تنظیم درجه حرارت
اویسی ، یوسف ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۵۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
عوارض ترومبو آمبولی وریدی و خونریزی در جراحی
هژبران ، علی امجد ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
گلوکوم مادرزادی و تحلیل آماری بیماران در سالهای ۷۱-۷۲ بیمارستان فارابی
آهنگری ، فرشته ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اندیکاسیونهای برونکوسکوپی
آریا، سیروس ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۷۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص ودرمان پرفوراسیون وپریتونیت درتیفوئید
رضائی ، اسداله ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۸۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
آرتروسکوپی وکاربردآن درتشخیص ودرمان ضایعات ارتوپدی
نصیری ، محمدنبی ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۸۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بیماری های التهابی کیسه صفرا و درمان جراحی
اله پناه ، قاسم ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۹۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فقر آهن و رابطه آن با عدم تمرکز در کودکان دبستانی
قدیریان ، اکرم ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۰۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
جداسازی فراکسیونهای سم anitebeL arepiV و بررسی فعالیتهای آنزیمی و توکسوسیتی آنها
آموزگاری ، زهره ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۰۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
درمان عوارض ارولوژیک بدنبال اعمال جراحی های زنان
ولیخانی ، نادیا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیرات رادیاسیون بر بافتهای خون محیطی و مغز استخوان
طالبی ، علیرضا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2