کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ آگ‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ه‍اپ‍ک‍ی‍ن‍ز، س‍ی‍دن‍ی‌ ج‍ان‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ ن‍ش‍ر آگ‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ آگ‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اساسی طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران علوم پزشکی ؛ آگه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌گ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پرستاری
هاپکینز، سیدنی جان ؛  تهران نشر علوم پزشکی ؛ نشر آگه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭.‍ه۱۲۵‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک