کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌(ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ران‍ی‌، م‍ری‍م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
اه‍ارا، ش‍ل‍ی‌
ه‍وگ‌ رن‍دول‍ف‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ه‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر[ )LDCI( آی .سی .دی .ال ].
جعفرنژاد قمی ، عین اله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده پایان نامه های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۰
شیراز، مشهد کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی : کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۳،ش‌ ۸۴۷ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اینترنت و وب لاگ نویسی
جعفرنژادقمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جست و جو در اینترنت
هوگ رندولف ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
جعفرنژادقمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فناوری اطلاعات
کامرانی ، مریم ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری ویندوز[ pxایکس پی ]
اهارا، شلی ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
null
 
 
آموزش گام به گام ASP.Net [ای . اس . پی . نت ] (برنامه نویسی با(C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک